ძებნა
კატეგორიები
  Menu Close

  შეძენა და დაბრუნება

  საქონლის ღირებულების გადახდა

   მყიდველიიხდისშეკვეთასშემდეგთაგან ერთი-ერთიგზით:

   

  1. ნაღდიფულადი ანგარიშსწორების გზითმიწოდების სამსახურისგან უშუალოდ  შეკვეთის მიღებისას;
  2. მიწოდების სამსახურისგან უშუალოდ შეკვეთისმიღებისასსაკრედიტობარათით;
  3. ონლაინსაკრედიტობარათითსაიტზეშეკვეთისგაფორმებისას.
  4. ონლაინგადახდისთვის მიიღება საბანკობარათები VISA / MasterCard, American Express.
  5. საიტზეგადახდისტიპის "ონლაინსაბანკობარათის" არჩევისასსისტემაავტომატურადგადამისამართებთმყიდველსბანკისგადახდისსისტემისგვერდზე. გადახდისსისტემისგვერდზემყიდველიდამოუკიდებლადშეიყვანსყველასაჭიროსაბანკობარათისმონაცემსდადგამსტრანზაქციისგანხორციელებისათვის საჭირო ნაბიჯებს.
  6. ტრანზაქციისწარმატებითდასრულებისშემთხვევაშიმყიდველიგადამისამართდებასაიტისმთავარგვერდზე. ტრანზაქციისგანხორციელებაზეუარისთქმისშემთხვევაშიმყიდველიგადამისამართდებასაიტზე, სადაცმასგაუკეთდება შეთავაზება,გაიმეოროს მცდელობაანაირჩიოსგადახდისსხვატიპი.
  7. გადახდებისგანხორციელებისუსაფრთხოებისმოთხოვნებისდასაკმაყოფილებლად, ბანკი-ეკვაიერიიყენებსსპეციალიზებულტექნოლოგიასინტერნეტის ქსელშიგადახდებისუსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად, რომელიც შემუშავებულია Payment Systems 3-D Secure- ისმიერ.
  8. მყიდველისძირითადიმონაცემების (პერსონალურიმონაცემები, მონაცემებიგადახდისბარათისრეკვიზიტებისშესახებ) გადაცემახდებაკრიპტოგრაფიულისაშუალებების (SSL / TLS) გამოყენებითთაღლითობისთავიდანასაცილებლად.
  9. მყიდველისმიერმოწოდებულიპერსონალურიინფორმაციისკონფიდენციალურობასუზრუნველყოფსბანკი-ეკვაიერი. შეყვანილიინფორმაციაარმიეწოდებამესამეპირებს, გარდასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა. მყიდველისმიერმოწოდებულიკონფიდენციალურიინფორმაციისშესახებრაიმეკითხვისშემთხვევაში, მყიდველიდაუკავშირდებაბანკ-ეკვაიერს.

   

  მიწოდებადა უკან დაბრუნება

   

  საქონლისმიწოდებამყიდველზეხორციელდებავადებში, რომელიცშეთანხმებულიამხარეთამიერგამყიდველისთანამშრომლისმიერშეკვეთისდადასტურებისთანავე. თუმყიდველი არიღებსშეკვეთასშეთანხმებულვადაში, გამყიდველსაქვსუფლება,გააუქმოსშეკვეთამყიდველისდამატებითიინფორმირებისგარეშე. თუშეკვეთაწინასწარარისგადახდილი, თანხებიშეიძლებადაუბრუნდესმყიდველსკანონითდადგენილვადაში.

   

  1. გამყიდველივალდებულია, გადასცესმყიდველსსაქონელი, რომელიცსრულადშეესაბამებამისშეკვეთას, რომლისხარისხიშეესაბამებასაიტზე მყიდველისთვისმიწოდებულინფორმაციას.

   2. საქონლისმიღებისთანავემყიდველიამოწმებსმიღებულისაქონლისშესაბამისობასმისშეკვეთასთან, მიწოდებულისაქონლისკომპლექტურობის, გარეგნული სახისადმიპრეტენზიების  არარსებობას საქონლისმიღებიდან 5 (ხუთი) წუთისგანმავლობაში.

   3. შეკვეთისმიღებისშემდეგ, საქონლისრაოდენობაზე, კომპლექტურობასადასახეზეპრეტენზიებიარმიიღება.

   4. შეკვეთილისაქონლის შემოწმება, ისევეროგორცყველაანგარიშსწორებაგამყიდველისწარმომადგენელთან, წარმოებსარაუმეტეს 10 წუთისგანმავლობაში.

   5. საქონლისგადაზიდვისღირებულებაგანისაზღვრებაწინასწარ, მყიდველისმისამართიდან გამომდინარე.

   

  მიწოდების პირობები 

   

  “SUSHI24.GE!  ადგილზე მიწოდების მომსახურება მუშაობს 24/7

  შეკვეთისმინიმალურითანხა 20 ლარი

  თბილისის მასშტაბით ადგილზე მიწოდების ღირებულება 6 ლარი

  მიწოდება თბილისის ფარგლებში უფასოა,  70 ლარის ზემოდ შეკვეთის შემთხვევაში

  გადახდა შესაძლებელია როგორც ბარათით ასევე ნაღდი ანგარიშსწორებით